Bangsawan salt nic

300,000

– Nho
– Xoài
– Xoài mix nho
– Táo mix dâu
– Dưa gang
– Dứa mix dưa gang
– Dâu mix lý chua đen
– Táo mix nho

Category: